Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Đề đình Lý Nhân

Thôn Trung đình Lý dựng Nhâm Thân

Tam giáp xây nền đặt Lý Nhân

Kiến tạo vọng thờ ngài bản thổ

Trùng tu tôn kính đức linh thần

Bốn mùa tế lễ lưu kim cổ

Sáu xóm tâm thành nguyện cách tân

Lễ nghĩa khơi nguồn văn hóa mới

Phát huy truyền thống của làng Nhân./.

                                           Ngày 01/01/2001

0 nhận xét:

Đăng nhận xét