Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Nghĩ Về Mảng Thơ Hưu

Có điều trăn trở với thơ hưu

Tuy ít người xem, viết khá nhiều

Đạo lý ngoài đời đang xuống cấp

Thơ tham gia chống được bao nhiêu?

Chưa tác dụng nhiều dễ hiểu thôi

Điều cần xây chống khắp nơi nơi.

Mà thơ vẫn quẩn bên thi hữu

Chưa đến được nhanh với mọi người.

Thơ hưu xem tựa lúa đại trà

Chuyên nghiệp là vườn đậm sắc hoa

Hãy đặt đại trà lên đúng mức

Thơ hưu tác dụng sẽ bay xa.

Nghiệp dư đâu phải ít thơ hay

Khương quế về già lại rất cay.

Cái đạo làm người cô đúc lại.

Tâm thơ minh bạch tựa ban ngày

Từ bài lục bát dạy răn con

Trào phúng vài vần thể ngũ ngôn

Đến cả thơ Đường đầy niêm luật

Chân quê nhưng rất đậm tâm hồn.

Bài thơ ví tựa vị thuốc hay

Nhiều bổ là thơ để dựng xây

Thêm tả để trừ phường bất nghĩa.

Xin thầy cứ bốc chớ nương tay.

Diện mảng thơ hưu rộng biết bao

Với hơn vạn xã, triệu “thi hào”

Một dòng lúa mới đang tầm chín

Hy vọng mùa thơ chất lượng cao!

Ngày 26/9/1994.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét