Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tự Họa Bài “Thơ Là Duyên Nợ”

Tôi định tuyên ngôn dứt nợ thơ

Nhiều bài gửi họa nối đường tơ

Lại vương lại vấn, còn hoài bão

Còn nhớ, còn thương, lại ước mơ

Những tưởng thi đàn đà đóng chặt

Nào hay văn các mới cài hờ

Chắc là nghiệp chướng còn duyên nợ

Xin tạ lời vàng bạn họa thơ.

                            Ngày 15/06/1999

0 nhận xét:

Đăng nhận xét