Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Quê hương Thanh Liệt

Gương nước sông Tô, đậm bóng làng

Long lanh phản chiếu sử ngàn trang

Ngoài biên Phạm tướng bình Lương tặc

Nội chính Chu thần chống thất gian

Dân trí mọi thời đều phát triển

Cảnh làng ngày một vẻ khang trang

Tự hào biết mấy người Thanh Liệt

Tình nghĩa đậm đà vị vải Quang././

                                             Ngày   06/01/1991

0 nhận xét:

Đăng nhận xét